ردیف عنوان حوزه مربوطه تاریخ لینک
1  بخشنامه مشمولین خدمتی  آموزشی _ دانشجویی   دانلود فایل
2  آئین نامه کمیته انضباطی   آموزشی _ دانشجویی   دانلود فایل
3  نمودار گردش فرآیند انجام صدور مدارک فارغ التحصیلی    آموزشی _ دانشجویی   دانلود فایل
4  آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی  آموزشی   دانلود فایل
5  فایل گزارش تشویق مقالات  پژوهشی   دانلود فایل
6  بخشنامه پوششی دانشجویان  فرهنگی   دانلود فایل
7  بخشنامه ارتقاء از مربی به استادیاری  آموزشی   دانلود فایل
8  فرم خام رزومه اساتید  آموزشی   دانلود فایل
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20