دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب

با کادر هیأت علمی مجرب و فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی مطلوب و ارائه مدارک معتبر علمی برای

نیمسال اول ۱۴۰۱_۱۴۰۰ در رشته‌های مصوب پیوست بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد.