دانشگاه آزاداسلامی واحد ایوان درنظر دارد ضایعات (آهن آلات، آلومینیوم، پلاستیک و...) تیرچه بتنی به تعداد (1000 عدد)و بادام به میزان 800 کیلوگرم خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، از متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مزایده به حوزه اداری این واحد دانشگاهی مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت درمزایده 7 روزکاری از تاریخ این آگهی می باشد.

هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده مزایده می باشد.

                                                                  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان