برگزاری امتحانات نوبت اول دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب