ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب مورخ 5 بهمن ماه 1398 برگزار می گردد.